top of page
IMG_5321.JPG

Nasza Szkoła

Polska Szkoła im. św. Królowej Jadwigi Forest Gate-Ilford prowadzi naukę dla dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie Wielkiej Brytanii. Dzieci przyjmowane są do naszej szkoły od grupy przedszkolnej, w roku szkolnym, w którym ukończą 5 lat.

Zajęcia odbywają się w soboty od września (z wyjątkiem sobót przypadających w trakcie przerw śródsemestralnych) do czerwca   w godzinach 9:30 - 13:00 (klasy 0III) oraz 9:30 - 13:15 (klasy IV‑A2). W roku szkolnym 2022/23 będzie 31 sobót.

Działania edukacyjne w naszej szkole mają charakter nauki stacjonarnej, aczkolwiek w wyjątkowych sytuacjach np. pandemii lub w podobnych zdarzeniach niezależnych od decyzji szkoły zastrzegamy sobie prawo przeprowadzania zajęć w trybie online z zachowaniem wszystkich dotychczasowych warunków współpracy (opłat, obecności dzieci i młodzieży na zajęciach lekcyjnych itp.)  

Zajęcia odbywające się w trybie online mogą stanowić dodatkową ofertę edukacyjną dla poszczególnych klas egzaminacyjnych na wniosek Dyrektorki szkoły.

Historia Szkoły

Polska Szkoła im.  św. Królowej Jadwigi powstała jesienią 1956 roku z inicjatywy grupy rodziców mieszkających w Forest Gate oraz z pomocą Zarządu Głównego Polskiej Macierzy Szkolnej działającego na terenie Londynu.

Szkoła liczyła 15 dzieci, a jej kierownictwo objęła pani Irena Pawlak. Pierwszą uroczystością szkolną było spotkanie ze św. Mikołajem w grudniu 1956 roku. Pierwszym prezesem został mianowany pan Jerzy Gradosielski, którego żona, Pani Danuta Gradosielska, nadal utrzymuje stały kontakt ze szkołą.

W miarę upływu lat, dzięki niestrudzonej pracy grona nauczycielskiego i rodziców oraz ofiarnej i bezinteresownej pracy władz Koła, szkoła rozrastała się: zwiększała się liczba dzieci, powiększało się grono nauczycielskie, tworzyły się nowe klasy. Szkoła promieniała i obejmowała swoim zasięgiem cały “East End” od Poplar i Leyton do Romford i Upminster. Wokół szkoły, dzięki urządzaniu imprez szkolnych, uroczystości narodowych oraz zabaw tanecznych, rozwijało się życie wspólnoty polskiej.

W latach 1964-69 liczba dzieci w szkole wzrosła do 96, a grono nauczycielskie liczyło 5 osób. Na Walnym Zjeździe PMS w 1966 roku, Koło Forest Gate zostało wymienione jako zasłużony ośrodek kulturalno-oświatowy we wschodnim Londynie.

Na początku lat osiemdziesiątych liczba dzieci uczęszczających do szkoły zaczęła maleć. We wrześniu 1984 roku szkoła przeniosła się do Domu Parafialnego w Goodmayes.

Kolejnym etapem w życiu Szkoły był początek nowego milenium. W maju 2004 roku Polska wstąpiła do Unii Europejskiej.  Napływ nowych rodzin wraz z dziećmi sprawił, że Szkoła im. Św. Królowej Jadwigi ponownie zaczęła przeżywać rozkwit. Liczba dzieci wzrastała z roku na rok, co oznaczało konieczność wynajmowania dodatkowych pomieszczeń. Przez pewien czas zajęcia odbywały się jednocześnie w trzech różnych miejscach. W celu zintegrowania całej szkoły, Zarząd podjął decyzję o wynajęciu budynku jednej z okolicznych szkół średnich.

W lutym 2006 roku szkoła przeniosła się do Downshall Centre w Seven Kings, a rok później do Ursuline Academy w Ilford, gdzie zajęcia odbywają się do chwili obecnej.

W roku szkolnym 2021/22 w naszej szkole będzie uczyć się około 480 dziewcząt i chłopców.

Działanie Szkoły

Dom Parafialny przy 2 Ashgrove Road, Goodmayes, jest zarejestrowany jako oficjalna siedziba szkoły natomiast zajęcia szkolne odbywają się w budynku Ilford Ursuline Academy przy Morland Road, Ilford, Essex, IG1 4JU.

Szkoła funkcjonuje, jako organizacja o charakterze społecznym i jest oparta na ścisłej współpracy całej społeczności szkolnej, to jest dzieci, rodziców/opiekunów, nauczycieli, Dyrektora i Zarządu.
Działalność szkoły regulowana jest przez: Statut Szkoły, Biuletyn Informacyjny (inaczej Prospekt Szkoły-Regulamin szkoły), Regulamin Ucznia i Regulamin Rodzica, grafik szkolny oraz inne bieżące regulacje. Biuletyn Informacyjny dotyczy również regulacji bieżących i stanowi uzupełnienie do Statutu szkoły.

Na zakończenie roku szkolnego odbywa się zebranie podsumowujące miniony rok z udziałem Rodziców/Opiekunów, Dyrekcji i Zarządu. Przekazywane są wówczas sprawozdania z działalności placówki, przedstawione są osiągnięcia szkoły, omawiane są istotne zagadnienia dotyczące programu na przyszły rok.
Sprawozdanie Prezesa oraz Dyrektora wysyłane są pocztą elektroniczną do rodziców/opiekunów przed zebraniem. Podczas Zebrania uczestniczący Rodzice/Opiekunowie mają prawo zgłaszać wnioski i zapytania do Zarządu i Dyrekcji.

W nowym roku szkolnym odbywa się Walne Zebranie; jest ono obowiązkowe dla całej społeczności szkolnej. Powoływany jest na nim nowy Zarząd. Rozważane i zatwierdzane są również wszelkie zmiany w strukturze i organizacji szkoły oraz poprawki w Statucie szkoły. Sprawozdanie Skarbnika przesyłane jest pocztą elektroniczną, a Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdanie z działalności finansowej Szkoły.

Zarządzaniem i administracją szkoły zajmuje się Zarząd. W jego skład wchodzą: Prezes i jego Zastępca, Skarbnik, Sekretarz, osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie dodatkowych funduszy (Fundraiser) oraz Koordynatorzy: dyżurów sobotnich, imprez, pierwszej pomocy oraz sklepiku szkolnego. Członkowie Zarządu wykonują swoje funkcje dobroczynnie. Do pomocy w organizowaniu szkolnych imprez przyłączają się w ciągu roku również inni rodzice.

Sprawami merytorycznym zajmuje się Dyrektor ds. Edukacji, który rekrutuje nauczycieli i asystentów nauczycieli, współpracuje z wolontariuszami oraz nadzoruje praktyki studenckie organizowane w placówce naszej szkoły. Dyrektor ds. Edukacji sprawdza również zgodność poziomu nauczania w klasach z podstawą programową dla uczniów/uczennic uczących się za granicą Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz podstaw programowych AQA do nauczania języka polskiego jako obcego. Dyrektor mianowany i odwoływany jest przez Grono Pedagogiczne i Zarząd szkoły.

Sprawy finansowe prowadzi Skarbnik. Rachunkowość oraz rozliczenia bankowe szkoły są skrupulatnie sprawdzane raz w roku przez powołaną do tego celu Komisję Rewizyjną.

Fundusze szkoły pochodzą z opłat pobieranych za naukę w szkole, z dochodu z imprez szkolnych, sklepiku szkolnego oraz z różnego rodzaju dotacji, o które musimy się sami starać.

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zgubione i zniszczone przez uczniów/uczennice na terenie szkoły.

Wynagrodzenie dla Kadry Pedagogicznej zatrudnionej w szkole finansowane jest z funduszu szkoły.

Nauka w naszej Szkole

Celem naszej Szkoły jest szerzenie wiedzy ogólnej o polskiej kulturze, tradycjach i języku polskim.

Podstawowym naszym dążeniem jest utrwalanie wśród dzieci poczucia polskiej tożsamości i patriotyzmu, kultywowanie języka polskiego oraz pogłębianie znajomości literatury, polskich tradycji, historii i geografii.

Nauka w szkole obejmuje trzy przedmioty: język polski, historię Polski oraz geografię Polski. W szkole odbywają się także lekcje religii.

Program nauczania opracowany jest w celu przygotowania uczniów do angielskich egzaminów GCSE i A‑Level z języka polskiego jako obcego. Uczniowie naszej Szkoły licznie przystępują do tych egzaminów i osiągają imponujące wyniki.
W roku szkolnym 2020/21 nasi uczniowie/uczennice otrzymali:
Klasa GCSE:
11 uczniów/uczennic - grade 9
5 uczniów/uczennic - grade 8
3 uczniów/uczennic - grade 7            
Klasa A-Level:
5 uczniów/uczennice – grade A*
3 uczniów/uczennice – grade A
3 uczniów/uczennice – grade B

W programie zajęć są również przygotowania dzieci do występów na akademiach związanych z obchodami rocznic polskich wydarzeń historycznych (Odzyskania Niepodległości i Konstytucji 3 Maja) i z okazji świąt (Jasełka) oraz Dnia Rodziny. Na stałe w kalendarzu szkolnych uroczystości wpisane jest pasowanie na Przedszkolaka oraz na Ucznia, różne Konkursy, Dzień Misia i wiele innych.

Szkolny Grafik przewiduje również uroczyste rozdanie Świadectw Szkolnych i Dyplomów Pamiątkowych dla absolwentów klas GCSE oraz abiturientów klas maturalnych (A-Level). Od tego roku szkolnego w kalendarium szkolnym pojawił się Bal Maturalny oraz Teatr Bajka organizowany i przedstawiony przez naszą szkołę. Stałym punktem szkolnych wydarzeń są także Mikołajki, klasowe Wigilie, Kiermasze Świąteczne, Zajączek, poszukiwanie Wielkanocnych Jajek dla najmłodszych, Dzień Patronki Szkoły, delegacja Szkoły ze Sztandarem Pod Pomnikiem Katyńskim, Wesoły Dzień Dziecka w Laxton Hall.

Nasza szkoła ma 23 klasy, a liczba uczniów w klasach kształtuje się w granicach 25 uczniów.

Współpracujące z nami Grono Pedagogiczne liczy około 60 osób, w którego skład wchodzą nauczyciele- wychowawcy, nauczyciele wspomagający, nauczyciele desygnowani do roli zastępstw, asystenci nauczycieli, asystenci nauczycieli w roli 1:1 (wspomaganie Ucznia z potrzebami edukacyjnymi/medycznymi). Działania Kadry Pedagogicznej są wspierane również przez wolontariuszy-rodziców, wolontariuszy-abiturientów naszej szkoły oraz praktykantów ze studiów wyższych.

Nauczyciele naszej Szkoły posiadają między innymi dyplomy potwierdzające wykształcenie wyższych uczelni zarówno tych rodzimych, brytyjskich jak i innych światowych uniwersytetów. Wielu z nich pracuje w szkołach angielskich w roli pedagogów lub na stanowiskach wspomagających pozwalających na bliską współpracę z uczniem.

Kadra Pedagogiczna współpracując z naszą szkołą ma nieustające możliwości dokształcania w ramach korzystania ze szkoleń zarówno organizowanych wewnątrz szkoły w ramach kursów doszkalających z wykorzystaniem własnego potencjału szkoleniowego jak i poza nią. Grono dyrektorskie oferuje kadrze pedagogicznej pomoc koleżeńską w doskonaleniu umiejętności pedagogicznych, lekcje pokazowe i koleżeńskie, oraz stwarza każdej zainteresowanej osobie możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia podczas uczestnictwa w proponowanych seminariach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach, programach uzupełniających i innych.

W ubiegłym roku szkolnym zaoferowaliśmy kadrze pedagogicznej ponad 100 różnorodnych i wartościowych szkoleń. Współpracujemy z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie (PUNO), Społeczną Akademią Nauk (Uczelnia Wyższa działająca w Polsce i w Londynie). Należymy do Klubu Nauczyciela, który dwa razy w tygodniu proponuje nauczycielom i gronu wspomagającemu warsztaty, webinaria i inne. Współpracujemy ze Zrzeszeniem Nauczycielstwa Polskiego za Granicą, jesteśmy członkami Edukatora, które jest centrum szkoleniowym dla kadr zarządzających i pedagogicznych oraz Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii.   Korzystamy z pomocy i oferty Wspólnoty Polskiej oraz Ośrodka Wspomagania Polaków za Granicą (ORPEG). Rozpoczęliśmy również współpracę z Lokalnym Ośrodkiem Metodycznym (lom), który został utworzony w Wielkiej Brytanii dla edukacji polonijnej Nasza szkoła jest zaprzyjaźniona z wieloma profesjonalistami w dziedzinie edukacji i korzysta z nieocenionej wiedzy eksperckiej Pana Profesora Jacka Gołębiowskiego, Pani Maksi Kozińskiej, Anny Jurek czy naszej dyrektorki Moniki Hoch-Zielonka.

Wszystkie osoby, które mają kontakt z dziećmi posiadają dokumenty o niekaralności DBS oraz regularnie uczestniczą w warsztatach i szkoleniach z obszaru bezpieczeństwa (Safeguarding).

W klasach nauczania początkowego tj. w klasach 0-III, zatrudniamy dodatkowo asystentów. W programie nauczania tych klas przewidziane są również lekcje w plenerze/wycieczki np. na farmę czy do lasu.

W klasach IV-VIII oferujemy lekcje z historii i geografii prowadzone przez dodatkowego nauczyciela.

W klasach 0-IV oferujemy lekcje religii prowadzone przez księdza i dodatkowego nauczyciela.

Nasi uczniowie reprezentują Szkołę w różnych konkursach i uroczystościach międzyszkolnych, np. w Konkursie Pięknego Czytania w POSK-u, ‘Być Polakiem’ w Polsce i wielu innych. W Szkole odbywają się również różnego rodzaju imprezy poszerzające wiedzę ogólną o świecie, wydarzeniach i sławnych Polakach, a także dla naszych Uczniów mamy ciekawą i rozwijającą ofertę wewnątrzszkolnych konkursów tj. Mistrz/Mistrzyni czytania i dedukowania czy konkurs ortograficzny „Walka z Bykami”.

W ciągu roku organizujemy imprezy i zajęcia dodatkowe dla dzieci, aby uatrakcyjnić i umilić czas spędzony w szkole tj.: w grudniu jest to spotkanie z Mikołajem, a przed Wielkanocą z Zajączkiem, zabawę karnawałową dla najmłodszych, przedstawienia teatralne, dzień otwarty, inne imprezy i spotkania celem poszerzenia oferty edukacyjnej dla naszych uczniów, zapraszamy też wielu znamienitych gości, którzy dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą mają za zadanie zmotywować do działania Uczniów. Organizujemy również wycieczkę autokarem na zgrupowania Polskich Szkół Sobotnich w Laxton Hall lub do znanych, popularnych miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży.

Oferujemy:
szereg różnorodnych klubów pozalekcyjnych, które pozwalają rozwijać się uczniom w wybranych dziedzinach sportowych i artystycznych, zajęcia wyrównawcze dla uczniów z potrzebami edukacyjnymi, dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów klas egzaminacyjnych.

Prowadzimy sklepik szkolny, który jest bardzo popularny zarówno wśród Uczniów/Uczennic jak i Rodziców/Opiekunów. 

Front szkoly.jpg

Zajęcia szkolne

Zajęcia szkolne odbywają się w budynku:

The Ursuline Academy
Morland Road, Ilford IG1 4JU

Sprawdź jak dojechać 

Szkoła: Contact
bottom of page