IMG_5321.JPG

Nasza Szkoła

Polska Szkoła im. św. Królowej Jadwigi Forest Gate-Ilford prowadzi naukę dla dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie Wielkiej Brytanii. Dzieci przyjmowane są do naszej szkoły od grupy przedszkolnej, w roku szkolnym, w którym ukończą 5 lat.

Zajęcia odbywają się w soboty od września (z wyjątkiem sobót przypadających w trakcie przerw śródsemestralnych) do czerwca   w godzinach 9:30 - 13:00 (klasy 0III) oraz 9:30 - 13:15 (klasy IV‑A2). W roku szkolnym 2021/22 będą to 32 soboty.

Działania edukacyjne w naszej szkole mają charakter nauki stacjonarnej, aczkolwiek w wyjątkowych sytuacjach np. pandemii lub w podobnych zdarzeniach niezależnych od decyzji szkoły zastrzegamy sobie prawo przeprowadzania zajęć w trybie online z zachowaniem wszystkich dotychczasowych warunków współpracy (opłat, obecności dzieci i młodzieży na zajęciach lekcyjnych itp.)  

Zajęcia odbywające się w trybie online mogą stanowić dodatkową ofertę edukacyjną dla poszczególnych klas egzaminacyjnych na wniosek Dyrektorki szkoły.

 

Historia Szkoły

Polska Szkoła im.  św. Królowej Jadwigi powstała jesienią 1956 roku z inicjatywy grupy rodziców mieszkających w Forest Gate oraz z pomocą Zarządu Głównego Polskiej Macierzy Szkolnej działającego na terenie Londynu.

Szkoła liczyła 15 dzieci, a jej kierownictwo objęła pani Irena Pawlak. Pierwszą uroczystością szkolną było spotkanie ze św. Mikołajem w grudniu 1956 roku. Pierwszym prezesem został mianowany pan Jerzy Gradosielski, którego żona, Pani Danuta Gradosielska, nadal utrzymuje stały kontakt ze szkołą.

W miarę upływu lat, dzięki niestrudzonej pracy grona nauczycielskiego i rodziców oraz ofiarnej i bezinteresownej pracy władz Koła, szkoła rozrastała się: zwiększała się liczba dzieci, powiększało się grono nauczycielskie, tworzyły się nowe klasy. Szkoła promieniała i obejmowała swoim zasięgiem cały “East End” od Poplar i Leyton do Romford i Upminster. Wokół szkoły, dzięki urządzaniu imprez szkolnych, uroczystości narodowych oraz zabaw tanecznych, rozwijało się życie wspólnoty polskiej.

W latach 1964-69 liczba dzieci w szkole wzrosła do 96, a grono nauczycielskie liczyło 5 osób. Na Walnym Zjeździe PMS w 1966 roku, Koło Forest Gate zostało wymienione jako zasłużony ośrodek kulturalno-oświatowy we wschodnim Londynie.

Na początku lat osiemdziesiątych liczba dzieci uczęszczających do szkoły zaczęła maleć. We wrześniu 1984 roku szkoła przeniosła się do Domu Parafialnego w Goodmayes.

Kolejnym etapem w życiu Szkoły był początek nowego milenium. W maju 2004 roku Polska wstąpiła do Unii Europejskiej.  Napływ nowych rodzin wraz z dziećmi sprawił, że Szkoła im. Św. Królowej Jadwigi ponownie zaczęła przeżywać rozkwit. Liczba dzieci wzrastała z roku na rok, co oznaczało konieczność wynajmowania dodatkowych pomieszczeń. Przez pewien czas zajęcia odbywały się jednocześnie w trzech różnych miejscach. W celu zintegrowania całej szkoły, Zarząd podjął decyzję o wynajęciu budynku jednej z okolicznych szkół średnich.

W lutym 2006 roku szkoła przeniosła się do Downshall Centre w Seven Kings, a rok później do Ursuline Academy w Ilford, gdzie zajęcia odbywają się do chwili obecnej.

W roku szkolnym 2021/22 w naszej szkole będzie uczyć się około 480 dziewcząt i chłopców.

 

Działanie Szkoły

Dom Parafialny przy 2 Ashgrove Road, Goodmayes, jest zarejestrowany jako oficjalna siedziba szkoły natomiast zajęcia szkolne odbywają się w budynku Ilford Ursuline Academy przy Morland Road, Ilford, Essex, IG1 4JU.

Szkoła funkcjonuje, jako organizacja o charakterze społecznym i jest oparta na ścisłej współpracy całej społeczności szkolnej, to jest dzieci, rodziców/opiekunów, nauczycieli, Dyrektora i Zarządu.
Działalność szkoły regulowana jest przez: Statut Szkoły, Biuletyn Informacyjny (inaczej Prospekt Szkoły-Regulamin szkoły), Regulamin Ucznia i Regulamin Rodzica, grafik szkolny oraz inne bieżące regulacje. Biuletyn Informacyjny dotyczy również regulacji bieżących i stanowi uzupełnienie do Statutu szkoły.

Na zakończenie roku szkolnego odbywa się zebranie podsumowujące miniony rok z udziałem Rodziców/Opiekunów, Dyrekcji i Zarządu. Przekazywane są wówczas sprawozdania z działalności placówki, przedstawione są osiągnięcia szkoły, omawiane są istotne zagadnienia dotyczące programu na przyszły rok.
Sprawozdanie Prezesa oraz Dyrektora wysyłane są pocztą elektroniczną do rodziców/opiekunów przed zebraniem. Podczas Zebrania uczestniczący Rodzice/Opiekunowie mają prawo zgłaszać wnioski i zapytania do Zarządu i Dyrekcji.

W nowym roku szkolnym odbywa się Walne Zebranie; jest ono obowiązkowe dla całej społeczności szkolnej. Powoływany jest na nim nowy Zarząd. Rozważane i zatwierdzane są również wszelkie zmiany w strukturze i organizacji szkoły oraz poprawki w Statucie szkoły. Sprawozdanie Skarbnika przesyłane jest pocztą elektroniczną, a Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdanie z działalności finansowej Szkoły.

Zarządzaniem i administracją szkoły zajmuje się Zarząd. W jego skład wchodzą: Prezes i jego Zastępca, Skarbnik, Sekretarz, osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie dodatkowych funduszy (Fundraiser) oraz Koordynatorzy: dyżurów sobotnich, imprez, pierwszej pomocy oraz sklepiku szkolnego. Członkowie Zarządu wykonują swoje funkcje dobroczynnie. Do pomocy w organizowaniu szkolnych imprez przyłączają się w ciągu roku również inni rodzice.

Sprawami merytorycznym zajmuje się Dyrektor ds. Edukacji, który rekrutuje nauczycieli i asystentów nauczycieli, współpracuje z wolontariuszami oraz nadzoruje praktyki studenckie organizowane w placówce naszej szkoły. Dyrektor ds. Edukacji sprawdza również zgodność poziomu nauczania w klasach z podstawą programową dla uczniów/uczennic uczących się za granicą Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz podstaw programowych AQA do nauczania języka polskiego jako obcego. Dyrektor mianowany i odwoływany jest przez Grono Pedagogiczne i Zarząd szkoły.

Sprawy finansowe prowadzi Skarbnik. Rachunkowość oraz rozliczenia bankowe szkoły są skrupulatnie sprawdzane raz w roku przez powołaną do tego celu Komisję Rewizyjną.

Fundusze szkoły pochodzą z opłat pobieranych za naukę w szkole, z dochodu z imprez szkolnych, sklepiku szkolnego oraz z różnego rodzaju dotacji, o które musimy się sami starać.

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zgubione i zniszczone przez uczniów/uczennice na terenie szkoły.

Wynagrodzenie dla Kadry Pedagogicznej zatrudnionej w szkole finansowane jest z funduszu szkoły.

 

Nauka w naszej Szkole

Celem naszej Szkoły jest szerzenie wiedzy ogólnej o polskiej kulturze, tradycjach i języku polskim.

Podstawowym naszym dążeniem jest utrwalanie wśród dzieci poczucia polskiej tożsamości i patriotyzmu, kultywowanie języka polskiego oraz pogłębianie znajomości literatury, polskich tradycji, historii i geografii.

Nauka w szkole obejmuje trzy przedmioty: język polski, historię Polski oraz geografię Polski. W szkole odbywają się także lekcje religii.

Program nauczania opracowany jest w celu przygotowania uczniów do angielskich egzaminów GCSE i A‑Level z języka polskiego jako obcego. Uczniowie naszej Szkoły licznie przystępują do tych egzaminów i osiągają imponujące wyniki.
W roku szkolnym 2019/20 nasi uczniowie/uczennice otrzymali:
Klasa GCSE:
14 uczniów/uczennic - grade 9
5 uczniów/uczennic - grade 8
3 uczniów/uczennic - grade 7            
Klasa A-Level:
4 uczniów/uczennice – grade A*
2 uczniów/uczennice – grade A
4 uczniów/uczennice – grade B
1 uczeń/uczennica – grade C

W programie zajęć są również przygotowania dzieci do występów na akademiach związanych z obchodami rocznic polskich wydarzeń historycznych (Odzyskania Niepodległości i Konstytucji 3 Maja) i z okazji świąt (Jasełka) oraz Dnia Rodziny. Na stałe w kalendarzu szkolnych uroczystości wpisane jest pasowanie na Przedszkolaka oraz pasowanie na Ucznia.

Nasza szkoła ma 22 klasy, a liczba uczniów w klasach kształtuje się w granicach 25 uczniów.

Nasze Grono Pedagogiczne liczy około 60 osób, w którego skład wchodzą nauczyciele, asystenci nauczycieli i wolontariusze oraz praktykanci ze studiów wyższych.

Nauczyciele naszej Szkoły posiadają między innymi dyplomy potwierdzające wykształcenie wyższych uczelni zarówno tych rodzimych, brytyjskich jak i innych światowych uniwersytetów. Wielu z nich pracuje w szkołach angielskich w roli pedagogów lub na stanowiskach wspomagających pozwalających na bliską współpracę z uczniem.

Kadra Pedagogiczna współpracując z naszą szkołą ma nieustające możliwości dokształcania w ramach korzystania ze szkoleń zarówno organizowanych wewnątrz szkoły w ramach kursów doszkalających z wykorzystaniem własnego potencjału szkoleniowego jak i poza nią. Grono dyrektorskie oferuje kadrze pedagogicznej pomoc koleżeńską w doskonaleniu umiejętności pedagogicznych, lekcje pokazowe i koleżeńskie, oraz stwarza każdej zainteresowanej osobie możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia podczas uczestnictwa w proponowanych seminariach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach, programach uzupełniających i innych.

W ubiegłym roku szkolnym zaoferowaliśmy kadrze pedagogicznej ponad 100 różnorodnych i wartościowych szkoleń. Współpracujemy z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie (PUNO), Społeczną Akademią Nauk (Uczelnia Wyższa działająca w Polsce i w Londynie). Należymy do Klubu Nauczyciela, który dwa razy w tygodniu proponuje nauczycielom i gronu wspomagającemu warsztaty, webinaria i inne. Współpracujemy ze Zrzeszeniem Nauczycielstwa Polskiego za Granicą, jesteśmy członkami Edukatora, które jest centrum szkoleniowym dla kadr zarządzających i pedagogicznych oraz Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii.   Korzystamy z pomocy i oferty Wspólnoty Polskiej oraz Ośrodka Wspomagania Polaków za Granicą (ORPEG). Rozpoczęliśmy również współpracę z Lokalnym Ośrodkiem Metodycznym (lom), który został utworzony w Wielkiej Brytanii dla edukacji polonijnej Nasza szkoła jest zaprzyjaźniona z wieloma profesjonalistami w dziedzinie edukacji i korzysta z nieocenionej wiedzy eksperckiej Pana Profesora Jacka Gołębiowskiego, Pani Maksi Kozińskiej, Anny Jurek czy naszej dyrektorki Moniki Hoch-Zielonka.

Wszystkie osoby, które mają kontakt z dziećmi posiadają dokumenty o niekaralności DBS oraz regularnie uczestniczą w warsztatach i szkoleniach z obszaru bezpieczeństwa (Safeguarding).

W klasach nauczania początkowego tj. w klasach 0-III, zatrudniamy dodatkowo asystentów. W programie nauczania tych klas przewidziane są również lekcje w plenerze/wycieczki np. na farmę czy do lasu.

W klasach IV-VIII oferujemy lekcje z historii i geografii prowadzone przez dodatkowego nauczyciela.

W klasach 0-IV oferujemy lekcje religii prowadzone przez księdza i dodatkowego nauczyciela.

Nasi uczniowie reprezentują Szkołę w różnych konkursach i uroczystościach międzyszkolnych, np. w Konkursie Pięknego Czytania w POSK-u, ‘Być Polakiem’ w Polsce i wielu innych. W Szkole odbywają się również różnego rodzaju imprezy poszerzające wiedzę ogólną o świecie, wydarzeniach i sławnych Polakach, a także dla naszych Uczniów mamy ciekawą i rozwijającą ofertę wewnątrzszkolnych konkursów tj. Mistrz/Mistrzyni czytania i dedukowania czy konkurs ortograficzny „Walka z Bykami”.

W ciągu roku organizujemy imprezy i zajęcia dodatkowe dla dzieci, aby uatrakcyjnić i umilić czas spędzony w szkole tj.:
w grudniu jest to spotkanie z Mikołajem, a przed Wielkanocą z Zajączkiem,
zabawę karnawałową dla najmłodszych,
przedstawienia teatralne,
dzień otwarty,
inne imprezy i spotkania celem poszerzenia oferty edukacyjnej dla naszych uczniów,
zapraszamy też wielu znamienitych gości, którzy dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą mają za zadanie zmotywować do działania Uczniów.
wycieczkę autokarem na zgrupowania Polskich Szkół Sobotnich w Laxton Hall lub do znanych, popularnych miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży.

Oferujemy:
szereg różnorodnych klubów pozalekcyjnych, które pozwalają rozwijać się uczniom w wybranych dziedzinach sportowych i artystycznych,
zajęcia wyrównawcze dla uczniów z potrzebami edukacyjnymi,
dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów klas egzaminacyjnych.

Prowadzimy sklepik szkolny, który jest bardzo popularny zarówno wśród Uczniów/Uczennic jak i Rodziców/Opiekunów. 

 
Front szkoly.jpg

Zajęcia szkolne

Zajęcia szkolne odbywają się w budynku:

The Ursuline Academy
Morland Road, Ilford IG1 4JU

Sprawdź jak dojechać