top of page
Zapisy do szkoly.jpg

Rejestracja dzieci i zapisy do szkoły

Polska Szkoła im. św. Królowej Jadwigi Forest Gate-Ilford prowadzi naukę dla dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie Wielkiej Brytanii. Dzieci przyjmowane są do naszej szkoły od najmłodszej grupy przedszkolnej, w roku szkolnym, w którym ukończą 3 lata.

Zasady przyjęć

Dziecko/dzieci przyjmowane są do naszej placówki systemem brytyjskim, wg daty urodzenia.

W roku szkolnym 2023/24 naukę w najmłodszej grupie przedszkolnej rozpoczynają dzieci urodzone

od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

 

Dzieci przyjmowane są
- do przedszkola: w roku szkolnym, w którym dziecko ukończy minimum 3 lata.
- do klasy zerowej: w roku szkolnym, w którym dziecko ukończy minimum 5 lat.

 

Po ukończeniu klasy siódmej dzieci przechodzą do klasy GCSE1, a póżniej do klasy egzaminacyjnej Gcse2.


Warunkiem przyjęcia do klasy maturalnej A1 jest zdanie wewnętrznego egzaminu na ocenę A lub A*.

W trakcie trwania roku szkolnego, zmiana klasy nie jest możliwa.

Podczas przyjmowania nowych dzieci, np. do klasy przedszkolnej lub zerowej, pierwszeństwo ma rodzeństwo Uczniów/Uczennic już zarejestrowanych w szkole. Dzieci uczęszczające do przedszkola automatycznie otrzymują miejsce w klasie zerowej.

Poniżej znajduje się link do formularza zgłoszeniowego do szkoły.

Rejestracja i dane personalne

Rodzice/Opiekunowie nowo przyjętych dzieci zobowiązani są do wpłacenia w wyznaczonym terminie depozytu w wysokości £60 w celu rezerwacji miejsca, a także dostarczenia kserokopii aktu urodzenia dziecka oraz dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania (np. list Child Tax Credit lub inny).

Rejestracja wszystkich dzieci dokonywana jest, co roku w celu weryfikacji i uaktualnienia danych.

Obowiązkiem każdego Rodzica/Opiekuna jest dokładne przeczytanie wszystkich dokumentów zawartych w pakiecie rejestracyjnym oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego zawierającego dane ucznia, informacje o ewentualnych problemach zdrowotnych lub alergiach.

Regulamin Rodzica/Opiekuna oraz Regulamin Ucznia/Uczennicy stanowią część dokumentów rejestracyjnych. Podpisane dokumenty muszą być podpisane i dostarczone razem z formularzem rejestracyjnym w wyznaczonym terminie na adres e-mail: rejestracja@polskaszkolailford.co.uk.

W przypadku jakichkolwiek zmian w ciągu roku szkolnego dotyczących, np. zmiany adresu zamieszkania, adresu e-mail lub telefonu kontaktowego, prosimy o bezzwłoczne powiadomienie Sekretarza szkoły. Jest to niezmiernie istotne w celu utrzymania stałego kontaktu z Rodzicami / Opiekunami, szczególnie w sytuacjach awaryjnych. Prosimy również o podawanie adresów e-mailowych na formularzach rejestracyjnych. Korespondencja do Rodziców / Opiekunów wysyłana jest drogą elektroniczną.

Regulamin rodzica/opiekuna

We wrześniu 2012 wprowadziliśmy nowy dokument Regulamin Rodzica/Opiekuna, który jest częścią pakietu informacyjno-rejestracyjnego.
Ma on pomóc i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie naszej szkoły. Każdy Rodzic/Opiekun ma obowiązek zapoznać się i podpisać Regulamin Rodzica/Opiekuna i go przestrzegać.

Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest otrzymanie podpisanego przez Rodzica/Opiekuna regulaminu.

W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących zasad, dziecko danego Rodzica/Opiekuna będzie zawieszone lub wykreślone z listy uczniów.

Regulamin ucznia / uczennicy

Regulamin Ucznia/Uczennicy jest oddzielnym dokumentem załączanym do pakietu informacyjno-rejestracyjnego.
Każdy Uczeń/Uczennica ma obowiązek zapoznać się i podpisać Regulamin Ucznia/Uczennicy i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
W przypadku nieprzestrzegania swoich obowiązków Uczeń/Uczennica będzie karany w pierwszej kolejności upomnieniem ustnym, następnie spotkaniem z Dyrektorem Szkoły, rozmową przed panelem dyscyplinarnym, a w ostateczności zawieszeniem w prawach ucznia i wykreśleniem z rejestru uczniów szkoły.
Prosimy, aby Państwo przeczytali regulamin wspólnie z dziećmi, podpisali go i oddali wraz z formularzem rejestracyjnym.

bottom of page