top of page
rodzice 65lecie_original.JPG

Informacje dla rodziców

Nasza Szkoła liczy około 500 dzieci i młodzieży, to jest ponad 360 rodzin. Rodzice i opiekunowie szkoły są jej integralna częścią, bez której nasza szkoła nie mogłaby funkcjonować.

Zapewne wszyscy rodzice / opiekunowie są zainteresowani kiedy są zajęcia w szkole i jakie niespodzianki przygotowaliśmy dla uczniów. Poniżej można pobrać grafik szkolny i zapoznać się z planem na ten rok.

Ważne informacje

Bardzo sobie cenimy wkład rodziców w życie szkolne. Poniżej znajdują się linki do najważniejszych informacji.

dyzury jablko.png
Laptop and Phone
Rejestracja.png

Dyżury 

Informacje o obowiązkowych dyżurach dla rodziców.

Opłaty za szkołe

Opłaty prosimy wpłacać na szkolne konto bankowe.

Rejestracja do szkoły

Dzieci do szkoły rejestrujemy na każdy rok szkolny.

Odbiór dzieci ze szkoły

Obowiązkiem każdego Rodzica/Opiekuna jest odebranie dziecka na czas, po zakończeniu lekcji o 13.15 lub w przypadku młodszych klas o godzinie 13.00. W sytuacji nieoczekiwanego spóźnienia prosimy o niezwłoczny kontakt z Nauczycielem, Dyrektorem lub Prezesem Szkoły. Telefony kontaktowe umieszczone są na stronie internetowej i na ostatniej stronie biuletynu.

Uczniowie/Uczennice klasy przedszkolnej, zerowej, pierwszej, drugiej i trzeciej odbierani są spod klas, pozostali uczniowie z boiska szkolnego.

Uczniowie klas GCSE, A1 i A2 mogą wracać do domu samodzielnie, za uprzednim pisemnym pozwoleniem rodziców/opiekunów.

Prosimy zwrócić uwagę, że tylko Rodzic/Opiekun lub osoba upoważniona przez Rodzica/Opiekuna może odebrać dziecko. Nauczyciel powinien być odpowiednio wcześniej powiadomiony, jeżeli inna osoba ma odbierać dziecko. Jeżeli osoba ta jest niepełnoletnia nauczyciel może poprosić o pisemne pozwolenie podpisane przez Rodzica/Opiekuna. W wyjątkowych i nieprzewidzianych sytuacjach dopuszczalne jest poinformowanie o zmianie w odbiorze dziecka drogą telefoniczną, które wymaga potwierdzenia tej samej informacji do dwóch pracowników szkoły np. nauczyciela klasy i asystenta nauczyciela.

Absencja dziecka/dzieci

Lista obecności sprawdzana jest na każdej lekcji. Liczba godzin opuszczonych przez ucznia w ciągu roku jest wpisywana na świadectwie końcowym. W wyniku dłuższych nieobecności uczeń może być nieklasyfikowany przy wystawianiu przez nauczyciela oceny końcowej.Trzy kolejne nieusprawiedliwione  nieobecności dziecka w szkole będą uznana za rezygnację z miejsca, a pozostała opłata za semestr nie zostanie zwrócona rodzicowi. Miejsce zostanie zaoferowane innemu dziecku z listy oczekujących.W klasach egzaminacyjnych tj. klasie GCSE, AS i A2 dopuszczalne są tylko trzy nieobecności w całym roku szkolnym.Wszystkie nieobecności muszą być wcześniej zgłoszone i uzgodnione z nauczycielem. Uczeń musi również nadrobić zaległości spowodowane swoją nieobecnością. Rodzice mają obowiązek skontaktować się wcześniej z wychowawcą klasy, Dyrektorem lub z osobą z Zarządu, powiadamiając o nieobecności dziecka w szkole.

Inne informacje, zasady i procedury

Bardzo prosimy rodziców lub opiekunów dzieci o zapoznanie się z innym procedurami obowiązującymi w naszej szkole.

bottom of page