top of page
Girl in Hallway

Dyżury

Nasza Szkoła liczy około 480 dzieci i młodzieży. Wszyscy Uczniowie/Uczennice zbierają się na boisku przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz w czasie każdej przerwy. Aby zapewnić porządek i bezpieczeństwo naszym Uczniom/Uczennicom potrzebujemy około 20 osób do patrolowania boiska i innych miejsc na terenie szkoły. W tym celu niezbędna jest pomoc ze strony Rodziców/Opiekunów.
Opłaty pobierane za naukę dzieci są niewspółmierne do kosztów ponoszonych przez szkołę w ciągu roku szkolnego. W związku z tym organizujemy różnego rodzaju imprezy, których celem jest zbieranie dodatkowych funduszy. Do imprez tego rodzaju należą zabawy dla dorosłych oraz dzieci, loterie i kiermasze itp.
Na dyżury szkolne można się zapisać używając linku poniżej.

Formy dyżurów

Rodzice/Opiekunowie mają do wyboru następujące formy dyżurów:

1. Przedszkole i klasy 0-GCSE2:
trzy sobotnie dyżury w ciągu roku - w każdym semestrze musi być wykonany jeden dyżur

oraz
jeden dyżur pomagając w organizowaniu imprezy szkolnej tj.: zabawy dla dzieci, Akademii 11 Listopada i 3 Maja, Mikołaja, Zajączka, Dnia Rodziny, Jasełek bądź innych.
LUB
cztery sobotnie dyżury w sklepiku szkolnym.

W przypadku dyżurów sobotnich Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek zapisać się na przynajmniej jeden dyżur w każdym semestrze.

Semestry są następujące:
I-od września do grudnia,
II-od stycznia do marca,
III-od kwietnia do czerwca.  

2. Klasy A1 i A2:
obowiązkowa pomoc w imprezie szkolnej Studniówka lub Urczyste Rozdanie Świadectw i Dyplomów Prosimy zdeklarować się, którą z powyższych opcji Państwo preferują. Terminy dyżurów sobotnich oraz innych imprez można zarezerwować na specjalnie do tego celu przeznaczonej stronie internetowej.

Po dokonaniu rezerwacji otrzymają Państwo potwierdzenie na wskazany adres e-mail. Wszyscy Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek znać termin swojego dyżuru.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Rodzic nie jest w stanie dotrzymać wyznaczonego terminu, prosimy o zmianę rezerwacji. Zarezerwowany dyżur można anulować poprzez link zawarty w mailu potwierdzającym.
Zmiana terminu dyżuru powinna być dokonana przynajmniej z dwudniowym wyprzedzeniem. W sytuacjach nagłych prosimy o zgłaszanie nieobecności do koordynatorek dyżurów. 

Depozyty za dyżury

Wszyscy Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do wpłacenia depozytu w wysokości £60.00 przy przyjmowaniu dziecka do placówki. Depozyt ten jest zatrzymywany na cały okres uczęszczania ucznia/uczennicy do szkoły i zwracany po jej ukończeniu lub zgłoszonej minimum 3 tygodnie wcześniej rezygnacji i tylko tym Rodzicom/Opiekunom, którzy wywiązali się z obowiązku wykonywania dyżurów oraz nie mają innych zobowiązań finansowych względem szkoły.

W przypadku niewypełnienia dyżuru część depozytu nie będzie Państwu wypłacona:
Za każdy niewypełniony dyżur zatrzymujemy £15 depozytu.
Za niewypełniony dyżur imprezowy zatrzymujemy £30 depozytu.
Za niewypełnienie 3 lub więcej dyżurów zatrzymujemy cały depozyt.
Depozyt może być również pokryciem zadłużeń rodzica względem placówki.

Pieniądze pochodzące z zatrzymanych depozytów będą przeznaczone na działalność Szkoły. Osoby, które nie wywiązały się z obowiązku wypełnienia wszystkich dyżurów w roku poprzednim i którym został zatrzymany cały depozyt, a dzieci pozostają w szkole, zobowiązane są do wpłaty nowego depozytu w wysokości £120 oraz do wypełnienia wszystkich dyżurów w bieżącym roku szkolnym pod sankcją zawieszenia dziecka/dzieci w obowiązkach szkolnych, skreślenia z listy i utraty depozytu.

Obowiązki Rodzica/Opiekuna Dyżurującego w sobotę

Osoba dyżurująca powinna stawić się na godzinę 9.00 oraz skontaktować się z koordynatorem lub inną osobą z Zarządu.

Głównym obowiązkiem Rodzica/Opiekuna dyżurnego jest pomoc w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki Uczniom/Uczennicom naszej szkoły. Dotyczy to zajęć lekcyjnych i przerw międzylekcyjnych. Obowiązkiem dyżurnego jest patrolowanie szkoły podczas lekcji, przerw i pilnowanie, żeby dzieci nie wychodziły z budynku szkoły oraz monitorowanie, aby osoby trzecie nie wchodziły do szkoły podczas zajęć bez uprzedniego wpisu do księgi wizyt.Osoby dyżurujące pilnują dzieci podczas przerw na boisku szkolnym, jak również na terenie budynków między innymi na korytarzach, schodach, przy głównym wejściu itd. Wśród osób dyżurujących są wolontariusze z Zarządu posiadający ważny DBS.

W przypadku niewłaściwego zachowania dzieci podczas przerwy lub jakiegokolwiek wypadku, dyżurni zobowiązani są do powiadomienia koordynatora dyżurów lub pierwszej pomocy.

Każda osoba dyżurująca otrzymuje konkretną salę lub pomieszczenie, którym będzie miała obowiązek zająć się po lekcjach. Po zakończeniu lekcji dyżurni sprzątają sale lekcyjne, boisko oraz toalety, aby szkoła była pozostawiona w czystości.

Zmiana terminu dyżuru powinna być dokonana przynajmniej z dwudniowym wyprzedzeniem. Jeżeli ktoś nie stawi się na dyżur lub nie wypełni go do końca, nie zostanie mu zwrócona odpowiednia część depozytu.

Zapisy na dyżury

Na dyżury szkolne można się zapisać używając linku poniżej. W przypadku nieobecności na dyżurze prosimy o poinformowanie koordynatorki dyżurów.

bottom of page